Regulamin i warunki korzystania

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w portalu www.pożegnania.net.
 2. Zapoznanie się z regulaminem i jego zaakceptowanie jest koniecznym warunkiem pełnego korzystania z portalu.

II. Definicje

 1. Serwis – portal internetowy znajdujący się w internecie pod adresem www.pozegnania.net. Portal to miejsce pamięci osób zmarłych, gdzie w szczególny sposób należy zachować powagę i szacunek. Portal udostępnia Użytkownikom do przeglądania bazę nekrologów i kondolencji publikowanych w Gazecie Olsztyńskiej i we wszystkich gazetach wydawanych przez Spółkę Edytor oraz Mazowieckie Media oraz stwarza zarejestrowanym Użytkownikom możliwość dodawania wiadomości, zdjęć oraz wirtualnych prezentów.
 2. Administrator – podmiot zarządzający Serwisem. Administratorem jest: Edytor Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz przejście procesu rejestracji uzyskała dostęp do usług oferowanych przez portal funkcji. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może się zarejestrować wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Nekrolog – informacja o śmierci osoby zmarłej podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Gazety Olsztyńskiej lub innych gazet wydawanych przez Spółkę Edytor i Mazowieckie Media.
 5. Kondolencje – informacja o żalu i współczuciu przekazana osobie związanej z osobą zmarłą za pośrednictwem Gazety Olsztyńskiej lub innych gazet wydawanych przez Spółkę Edytor i Mazowieckie Media.
 6. Regulamin – zbiór zasad i norm prawnych, jakie Użytkownik akceptuje korzystając z Serwisu.
 7. Login – indywidualna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie wybrana podczas rejestracji. Dla bezpieczeństwa użytkownika, Login nie powinien być związany bezpośrednio z rzeczywistymi danymi Użytkownika. Login i hasło służące do logowania, są poufne. Administrator zabrania udostępniania Loginu i hasła osobom trzecim pod groźbą usunięcia Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim wraz ze wszelkimi konsekwencjami, jakie może to spowodować.
 8. Konto – panel Użytkownika zarejestrowanego uzyskany drogą rejestracji.
 9. Najbliższa rodzina zmarłego – do osób z najbliższej rodziny zmarłego zalicza się: męża, żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuki, dziadków.

III. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników zarejestrowanych związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 3. zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
 4. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu.
 6. Administrator udostępnia Użytkownikom Regulamin przed dokonaniem rejestracji.
 7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, mapy oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

IV. Zawarcie umowy o świadczenie usług.

 1. Nekrologi i Kondolencje zamieszczone w portalu www.pożegnania.net są internetową wersją nekrologów i kondolencji publikowanych w Gazecie Olsztyńskiej oraz wszystkich tytułach wydawanych przez Spółkę Edytor i Mazowieckie Media zamieszczoną w portalu www.pożegnania.net za wiedzą i zgodą osób zlecających ich publikację.
 2. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili rejestracji poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym: imię, nazwisko oraz aktualnie działający adres poczty elektronicznej, niezbędny do potwierdzenia rejestracji i aktywacji Konta.
 6. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Administratora Portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
  2. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. umieszczenie w Portalu wizerunku oraz informacji o osobie zmarłej nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą najbliższej rodziny zmarłego.
  5. będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku i podstawowych danych w bazie Serwisu.
  6. wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich, praw majątkowych i osobistych.
  7. nie będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego oświadczam, że posiadam prawo do wizerunku osoby zmarłej lub otrzymałem od najbliższej rodziny zgodę na publikację wizerunku osoby zmarłej oraz innych informacji związanych z osobą zmarłą; jednocześnie poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zobowiązuję się wstąpić w miejsce Administratora Portalu w przypadku roszczeń prawnych osób posiadających prawo do wizerunku osoby zmarłej.
  8. wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym: informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach w działaniu Portalu.

V. Usługi odpłatne

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usług odpłatnych. Są to:
  1. Wyróżniona wiadomość animowana – usługa polegająca na przesłaniu przez Użytkownika na strony Serwisu wiadomości tekstowej uzupełnionej o animację. Wiadomość wraz z animacją zostaną przypisane konkretnemu anonsowi oraz zostaną podpisane loginem użytkownika. Koszt usługi wynosi 4,99 zł z VAT ;
  2. Film video – usługa polega na przesłaniu przez Użytkownika na strony Serwisu filmu video o wadze do 5 MB. Film o długości do 15s jest bezpłatny. Film o długości do 60s jest płatny w kwocie 1,99zł z VAT, film o długości do 120s jest płatny w kwocie 3,99zł z VAT. Filmy zostaną przypisane do konkretnego anonsu i podpisane loginem użytkownika ;
  3. Pokaz slajdów – usługa polega na dodaniu przez Użytkownika do konkretnego nekrologu lub kondolencji pokazu slajdów (zdjęć). Pokaz slajdów zostanie podpisany loginem użytkownika. Koszt usługi wynosi 4,99 zł. z VAT;
 2. Wszystkie wymienione w pkt. 1. odpłatne usługi aktywne są przez czas aktywności anonsu.
 3. Usługi wymienione w pkt 1. są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników w przypadku anonsów Premium.
 4. Anons Premium jest szczególnym rodzajem Nekrologu, którego koszt wynosi 79zł. Pozwala on Użytkownikom na nieodpłatne korzystanie z usług opisanych w pkt. 1.
 5. Umieszczając na Serwisie materiały w postaci zdjęć, plików muzycznych i video Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie lub że posiada zgodę na ich wykorzystanie, a także że Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane, bądź ich spadkobiercy wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunków;
 6. Zdjęcia i filmy przesłane przez Użytkownika na Serwis podlegają uprzedniej moderacji i ukazują się na Serwisie bezpośrednio po zaakceptowaniu ich przez Moderatora.
 7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z wykupionej usługi wymienionej w pkt 1. i 4. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem.

VI. Prawo, dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Edytor Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.).
 2. Dane Użytkownika zarejestrowanego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych, do użytku wewnętrznego spółki Edytor.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
 4. Dodawanie wiadomości oraz zdjęć osób zmarłych podlega ustawie o ochronie dóbr osobistych, którą zapewniają przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.). Chodzi tu w szczególności o dobro określane mianem „kultu pamięci o osobie zmarłej”, które przysługuje bliskim żyjącym zmarłego.
 5. Administrator poprzez moderowanie każdej wiadomości oraz zdjęcia dokłada wszelkich starań aby ich treść nie naruszała prawa ani dobrych obyczajów jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych danych osób zmarłych i ich wizerunku, wspomnień czy komentarzy.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za weryfikacje i uwierzytelnienie powiązań rodzinnych Użytkownika zarejestrowanego ze zmarłą osobą.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny całych wpisów bądź ich części tj. wspomnień lub komentarzy lub innych wiadomości dodanych przez Użytkowników Portalu.
 8. W przypadku zgłoszenia naruszenia regulaminu, a w szczególności domniemania złamania ustawy o ochronie dóbr osobistych rodziny osób zmarłych ( przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Administrator skontaktuje się drogą poczty elektronicznej (na adres e-mail podany podczas rejestracji) z Użytkownikiem zarejestrowanym, wobec którego zostało wniesione zażalenie.
 9. W kwestiach spornych Administrator decyduje o losach Kont, wpisów w Portalu; decyzja Administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
 10. Usunięcie Profilu zmarłego może odbyć się z inicjatywy Użytkownika zarejestrowanego lub przez Administratora, bez podania przyczyny oraz na wniosek sądu.
 11. Sprawy o ochronę dóbr osobistych pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a osobami trzecimi wnoszącymi zażalenie rozpatrują sądy powszechne.
 12. Użytkownik, który zamieszcza treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź cywilną, względem Administratora.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, którzy wykorzystają informacje zawarte w bazie Serwisu, w sposób niezgodny z prawem.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści, wizerunku osób zmarłych lub osób fikcyjnie podanych za zmarłych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik zarejestrowany.
 15. Treści zamieszczane przez Użytkowników zarejestrowanych nie są poglądami i opiniami Administratora.
 16. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie nie zamawianych informacji o charakterze komercyjnym typu spam, treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających polskie normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 17. Administrator nie wykorzystuje haseł użytkowników. Nigdy nie kieruje zapytania o login czy hasło, w sytuacji innej niż logowanie. W przypadku, kiedy takie zdarzenie ma miejsce należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora pisemnie na adres: Edytor Sp. z o.o. ul. Tracka 5, 10-026 Olsztyn.
 18. Hasła do kont użytkowników przechowywane są w postaci zaszyfrowanej i nie mogą być odtworzone. Z uwagi na to odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z utratą hasła lub jego pozyskanie przez osoby trzecie, ponosi, wyłącznie Użytkownik zarejestrowany.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Użytkownikami zarejestrowanymi. Dane, zgromadzone do momentu zaprzestania działalności Serwisu, zostaną zabezpieczone w archiwum Administratora. Po zaprzestaniu działalności nie jest możliwe uzyskanie przez użytkowników wglądu do danych w archiwum.

VII. Warunki techniczne.

 1. Niezbędnym warunkiem dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internet, przeglądarki internetowej, akceptującej pliki typu cookies oraz osobiste konto poczty e-mail.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innymi przyczynami związanymi z działaniem sprzętu Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na Kontach Użytkowników zarejestrowanych, nadesłanych materiałów zdjęciowych, danych w profilach zmarłych, treści kondolencji, wspomnień, komentarzy i innych wpisów.
 5. Administrator dopuszcza możliwość usuwania lub przenoszenia do archiwum najstarszych wpisów tj. kondolencji, wspomnień czy komentarzy.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości korzystania z funkcji Serwisu, wynikające z konserwacji lub ulepszania systemu.

VIII. Zablokowanie i usunięcie konta.

 1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika zarejestrowanego, usunięcia całych lub części treści dokonywanych wpisów, bez podania przyczyny.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika zarejestrowanego polega na usunięciu przez niego Konta z Serwisu, co oznacza równoczesne usunięci wszystkich wiadomości i zdjęć dodanych wcześniej przez Użytkownika..
 4. Usunięcie Konta przez Użytkownika bądź Administratora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 5. Po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem, Administrator, w celach bezpieczeństwa oraz na wypadek ewentualnych roszczeń, będzie przechowywał informacje podane podczas rejestracji konta w archiwum Administratora. Po archiwizacji informacje te zostaną usunięte z Serwisu a login Użytkownika zostanie udostępniony do ponownej rejestracji

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.pozegnania.net.
 2. Naruszenia niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie na adres: Edytor Sp. z o.o. ul. Tracka 5, 10-026 Olsztyn. Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia regulaminu jedynie w przypadku, gdy uzna taką odpowiedź za konieczną. W pozostałych przypadkach postępowanie w sprawie odbywa się bez informowania osoby zgłaszającej.
 3. Regulamin może być zmieniony przez administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny. Użytkownik nie ma możliwości indywidualnego negocjowania zmian w regulaminie.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator opublikuje obowiązujący tekst Regulaminu na stronach Serwisu, z adnotacją o dokonanych zmianach w Regulaminie
 5. Regulamin wchodzi w życie natychmiast, po opublikowaniu na stronie Serwisu, pod adresem www.pozegnania.net.
 6. Gdy zmiany w regulaminie zostaną opublikowane, zalogowanie się Użytkownika zarejestrowanego na swoje konto w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu w całości, wraz z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie zgadza się z postanowieniami regulaminu jedyną dozwoloną czynnością jest usunięcie konta.
 7. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w dowolnym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta, z zachowaniem postanowienia rozdział VII punkt 5.
Poprzedni